Handels- og lejebetingelser

Herværende handels- og lejebetingelser er gældende for ethvert handels- eller lejeforhold mellem ZtudioRental og kunde (handel) samt lejer (udlejning).

ZtudioRental er et registeret binavn til virksomheden:

Salvita ApS
Esromgade 15
2200 København N
CVR-nr.: 35249443

ZtudioRental er primært en udlejningsvirksomhed, der udlejer studie i København samt udlejer kamera-, lyd- og videoudstyr.
Desuden sælger ZtudioRental ovennævnte udstyr som brugt, når det ikke længere skal indgå i udlejningsvirksomheden.

ZtudioRental driver forretning med virksomheder, offentlige institutioner og private.

Lejebetingelser

Generelle betingelser

Alle priser er opgivet i danske kroner eksklusiv dansk moms på 25%.

Når lejer går ind i checkout fra bookningssiden, vil den komplette pris fremgå:

  • Det totale udlejningsbeløb eksklusive moms
  • Moms
  • Udlejningsbeløbet inklusive moms
  • Depositum

ZtudioRental godkender ikke udlejninger under kr. 500,00 ekskl. moms pr. udlejning.

Betaling

Ved bookning af studie eller udstyr, opkræves ikke depositum eller forudbetaling i forbindelse med bookningen.

Leje og depositum betales ved AFHENTNING af udstyr eller ved ankomst til studiet. Leje og depositum kan også være betalt på forhånd hvis lejer ønsker dette. Vær opmærksom på at ZtudioRental ikke udleverer udstyr før den fulde betaling og depositum er modtaget.

Virksomheder og offentlige institutioner kan under visse forudsætninger lave aftale om fakturering.
I givet fald, pålægges alle fakturaer 2 % af lejesummen i faktureringsgebyr.

Lejepriser fremgår af bookningen her på hjemmesiden.

Depositum pålægges med 15 % af det lejedes nypris på udlejningstidspunktet.
Virksomheder og offentlige institutioner kan under visse forudsætninger lave aftale om leje uden depositum.

Når studiet forlades eller udstyret afleveres retur, gennemgås det af en medarbejder fra ZtudioRental.
Hvis der ikke er skade, ødelæggelse eller bortkomst, tilbagebetales depositum inden for 5 hverdage.

I givet fald at der er skade, ødelæggelse eller bortkomst, forbeholder ZtudioRental sig retten til at tilbageholde hele depositummet til skaden er udbedret eller udstyret erstattet med nyt.

Afbestillingsbetingelser

Ved afbookning senere end 24 timer inden lejeperiodens start faktureres 50 % af lejebeløbet.
Hvis lejer udebliver fra afhentning uden at give besked, faktureres 100 % af lejebeløbet til dækning af personaleomkostninger og lejetab.

Lejeperiode

Udstyr kan uden merpris afhentes dagen inden lejeperiodens start mellem kl. 14:00 og 16:00.

Udstyr kan uden merpris afleveres dagen efter lejeperiodens afslutning mellem kl. 08:00 og 10:00.

Afhentnings- og afleveringstidspunkt SKAL indtastes ved bookingen.
Hvis du kommer uden for det aftalte tidspunkt, kan vi ikke garantere, at der findes personale på plads og at udstyret kan udleveres eller afleveres.

Åbningstider

ZtudioRental er normalt åbent på hverdage mellem kl. 08:00 og 16:00.
Vi holder lukket på almindelige helligdage og i weekender.

Ferier og andre lukkedage fremgår af bookingen. Det er ikke muligt, at afhente eller aflevere udstyr i perioder, vi har lukket.

Almindelig studieleje betyder at du har adgang til studiet inden for åbningstiden.

Vi kan godt holde studiet åbent og udlevere/modtage udstyr uden for den normale åbningstid mod betaling.
Ring og hør nærmere på telefon: +45 31333341 eller mail: mail@ztudio.dk

Afhentning og aflevering

Afhentning og aflevering skal finde sted på ZtudioRentals adresse.

Ved afhentning skal lejer medbringe:

– Kørekort eller pas

– Sygesikring eller andet bevis på adresse

– Virksomhedens registreringsattest ved virksomhedsleje

Uanset om det er en privat udlejning, udlejning til virksomhed eller offentlig institution, hæfter afhenter (den som fremviser legitimation) privat og solidarisk for alle lejede effekter.

Tidligere aflevering end aftalt berettiger ikke til nedslag i lejeprisen, med mindre det er aftalt skriftligt på forhånd.

Hvis udstyret afleveres senere end aftalt, skal lejer betale for fuld leje i den ekstra periode. Den ekstra leje skal betales ved aflevering af udstyret med kort/mobilepay/kontant, alternativt kan den ekstra leje fratrækkes i depositum.

Udstyret skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Det skal være grundigt rengjort og korrekt pakket. Alt skal være tilstede under afleveringen.

ZtudioRental forbeholder sig ret til at få det lejede rengjort for lejers regning, såfremt udstyrets rengøringstilstand ved aflevering ikke lever op til normal standard.

Manglende kabler, pærer, hætter, dæksler, forbrugsvarer og andet tilbehør faktureres lejer til dagspris.

Tab, skade, ødelæggelse, tyveri, bortkomst, misligholdelse, fejlagtig anvendelse eller anden hændelse

Lejer har det fulde ansvar og økonomiske ansvar for studie og udstyr i hele lejeperioden.
Det gælder fra studiet overdrages eller udstyr udleveres, til studiet tilbageleveres eller udstyr afleveres retur efter endt leje.

Lejer er med andre ord fuldstændigt ansvarlig for tab, skade, ødelæggelse, tyveri, misligholdelse, fejlagtig anvendelse eller andre hændelser i studiet eller med lejeudstyr. Dette gælder også selvom at skaden var hændelig eller udstyret bliver konfiskeret.

Ved skade på studie eller udstyr, skal lejer betale alle reparationsomkostninger inkl. fragt.
Lejer skal desuden betale fuld leje i den periode det skadede er under reparation og ikke kan udlejes.

Ved tab, tyveri eller bortkomst, skal lejer betale en erstatningspris svarende til indkøbspris af samme produkt eller tilsvarende ved lejeperiodens afslutning.
Lejer skal desuden betale fuld leje frem til at ZtudioRental har modtaget erstatningsproduktet.

Udstyret er ikke forsikret hos ZtudioRental i lejeperioden, – forsikringsansvaret påhviler lejer.

For private vil indboforsikringen i visse tilfælde dække, ligesom erhvervsforsikringen muligvis vil dække for erhvervsdrivende.
Forsikringsspørgsmål er komplicerede, hvorfor ZtudioRental opfordrer lejer til at tage kontakt til eget forsikringsselskab og undersøge dækning og mulige konsekvenser ved udlejning.

ZtudioRental er ikke ansvarlig for lejers manglende viden eller forståelse af reparations- eller erstatningsregler, herunder de økonomiske konsekvenser.

Ligeledes er ZtudioRental ikke ansvarlig hvis lejer ikke har opsøgt den nødvendige rådgivning omkring lejebetingelserne inden udlejningen.

Ved Tab, skade, ødelæggelse, tyveri, bortkomst, misligholdelse eller andet, skal ZtudioRental straks informeres via mail og telefon. Ved tab, tyveri, bortkomst eller hærværk, skal politiet også straks kontaktes.

Lejer er endvidere ansvarlig for at erstatte den fulde indkøbspris for alle lejede effekter ved tyveri fra køretøj (uagtet om det var aflåst eller ej), hændelser eller bortkomst hvor der ikke kan påvises årsag eller skadestidspunkt, samt manglende tilbehør.

Anvendelse

Kun lejer må anvende studie og udstyr. Fremleje eller lån til andre må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra ZtudioRental.

Det lejede skal anvendes jf. udstyrets brugermanual og som det er tiltænkt. Hvis manual ikke er udleveret sammen med udstyret, kan den oftest findes på producentens hjemmeside.

Har lejer brug for en manual, kan ZtudioRental kontaktes for fremskaffelse af manual.

Lejer kan ikke fraskrive sig ansvar grundet manglende manual.

Hvis lejer er usikker på udstyrets korrekte anvendelse, må lejer ikke betjene udstyret før den nødvendige viden er indhentet.

Det lejede må ikke uden skriftlig tilladelse fra ZtudioRental forlade Danmark, anvendes i eller i nærheden af vand eller i luften. Heraf undtaget droner, der gerne må anvendes i luften.

Det lejede skal anvendes inden for den temperatur og fugtighed som det er godkendt til fra producentens side.

Udstyret skal anvendes forsigtigt, sikret mod tab, med godkendt og original strømforsyning, samt udelukkende med originalt tilbehør.

Det lejede må ikke ændres eller repareres uden skriftlig tilladelse fra ZtudioRental.

Opbevaring

Det lejede skal opbevares under effektivt opsyn eller i forsvarligt aflåst bygning.

Det lejede skal opbevares inden for den temperatur og fugtighed som det er godkendt til fra producentens side.

Ved transport i køretøj, må det lejede ikke opbevares synligt. Det skal skjules i bagagerum eller lignende.
Det lejede må ikke efterlades i køretøj uden opsyn, uagtet om køretøjet er låst.

Misligholdelse af lejeaftalen

Såfremt lejeperioden ikke overholdes af lejer, kan udlejer uden varsel afhente det lejede. Det samme gælder hvis lejer misligholder kontrakten.

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer eller denne standser sine betalinger /erklæres konkurs, påhviler det lejer straks at underrette udlejer. Lejer skal straks oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

Udlejningsbestemmelser

ZtudioRental kan ikke gøres ansvarlig for drifts- eller avancetab – eller andre indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler eller forpligtelser.

ZtudioRental hæfter ikke for skader på ting eller personer, der skyldes fejlbetjening eller anden anvendelse, som ligger uden for ZtudioRentals kontrol.

Det påhviler lejer at undersøge om det lejede kan anvendes til den opgave lejer har påtænkt. ZtudioRental kan ikke gøres ansvarlig for at udstyret ikke var korrekt eller optimalt til opgaven.

Ligeledes kan ZtudioRental ikke gøres ansvarlig for fejlrådgivning.

ZtudioRental forbeholder sig retten til at afvise lejere.

ZtudioRental udlejer ikke til private eller virksomheder, der er registreret i RKI eller tilsvarende.
Vi udlejer ikke til private eller virksomheder, der ikke er registeret i Danmark.
Det er obligatorisk at fremvise legitimation ved afhentning.

Persondata og privatlivspolitik

ZtudioRental opbevarer en række informationer om lejer i forbindelse med udlejningen.
Læs venligst privatlivspolitikken og persondata her på hjemmesiden.

Tvist

Enhver tvist eller andet opgør skal i første led afgøres af byretten i København.